بازگشت

تاریخ درج : 14/6/1395
موضوع : تقاضاي مجوز فعاليت بازريابي شبکه اي
خلاصه :
کوروش نت

در تاريخ 1395/06/14 وب سايت بازاريابي شبکه اي کوروش نت تقاضاي مجوز فعاليت از اداره مربوطه نمود
تا بعد از اخذ مجوز بطور قانوني فعاليت خود را آغاز نمايد